V1-1643 - Nacionalni implementacijski načrt Konvencije Minamata o živem srebru za Slovenijo

Slovenian National Implementation Plan for the Minamata Convention on Mercury

Leta 2013 je bila pod okriljem Programa Združenih narodov za okolje (UNEP) pripravljena Konvencija Minamata, mednarodno pravno zavezujoča pogodba zasnovana z namenom varovanje zdravja ljudi in okolja pred antropogenimi emisijami in izpusti živega srebra in njegovih spojin. Poglavitni cilj Konvencije je zmanjšati globalno onesnaževanje z živim srebrom z dopolnilnimi ukrepi za zmanjšanje ponudbe in povpraševanja na trgu. Konvencija določa vrsto ukrepov za izpolnitev tega cilja, vključno z omejitvami glede različnih virov živega srebra, nadzorom izdelkov, ki vsebujejo Hg ter njegove rabe v proizvodnih procesih. Nadalje Konvencija obravnava rudarjenje živega srebra, njegov izvoz in uvoz ter varno skladiščenje in odstranjevanje Hg odpadkov.


Ena izmed držav podpisnic Konvencije je tudi Slovenija. V skladu z določili Konvencije morajo države podpisnice pripraviti podrobno analizo razmer v posamezni državi, vključno z analizo zakonodajnih in upravnih ukrepov potrebnih za implementacijo Konvencije, in zbrati vso ustrezno dokumentacijo. V projekta bomo pripravili nacionalni implementacijski načrt Konvencije Minamata o živem srebru za Slovenijo. Izvedli bomo podrobno analizo stanja ter zbrali vse ustrezne informacije in podatke po področjih, ki jih urejajo posamezni členi Konvencije, vključno z analizo morebitnih odprtih vprašanj in izdelavo priporočil za nadaljnje delo na področju živega srebra v Sloveniji.

Projektna skupina:

David KocmanMilena HorvatJože KotnikTjaša Kanduč 

 

IJS logo2

 

Delovni sklopi:

(i) Analiza posameznih členov Konvencije v luči relevantnosti za Slovenijo
(ii) Pridobitev in ovrednotenje ustreznih podatkov za Slovenijo po posameznih področjih opredeljenih v okviru Konvencije
(iii) Izdelava akcijskega načrta implementacije Konvencije s poudarkom na medinstitucionalnem in medsektorskem sodelovanju (vključno z industrijo) v Sloveniji

(iv) Analiza odprtih vprašanj in priporočila za prihodnje delo na področju živega srebra v Sloveniji

 

Vir financiranja: Projekt V1-1643 sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter Urad Republike Slovenije za kemikalije iz državnega proračuna.

                          ARRS logo                  Urad za kemikalije