V3-1722 - Poskus interpretacije rezultatov biomonitoringa v povezavi s podatki o onesnaženosti okolja, s poudarkom na onesnaženosti zraka in oceni potencialnih vplivov teh onesnažil na zdravje prebivalcev

An attempt to interpret the results of biomonitoring in conjunction with data on environmental pollution, with an emphasis on air pollution and an assessment of the potential effects of these pollutants on the health of the population, 1. 4. 2018 - 30. 11. 2019, Milena Horvat

Namen projekta je povezati podatke o onesnaženosti okolja v Sloveniji, predvsem zraka, in razpoložljive rezultate humanega biomonitoringa (HBM) ter pripraviti metodološki pristop za njihovo tolmačenje z vidika potencialnih vplivov na zdravje ljudi. Na tej podlagi je cilj raziskave prispevati k naslednjim prioritetam: 

‑ dopolnitev raziskav evropske iniciative za humani biomonitoring ‐ HBM4EU,
‑ oblikovanje predlogov politik za pomoč pri odločanju na področju zdravja in okolja, zlasti pri pripravi ukrepov za zmanjševanje tveganj za zdravje zaradi onesnaženosti zraka,
‑ izvajanje 51.a člena Zakona o kemikalijah,
‑ doprinos k izvajanju pravnega reda REACH, ki temelji na raziskavah izpostavljenosti snovem v okolju ter
‑ izvajanje zakonodaje na področju spremljanja in vrednotenja kakovosti zunanjega zraka.