1. IDENTIFIKACIJA

1.1 Težave občanov

Prepoznava ali identifikacija zdravstvene in okoljske problematike, ki pesti splošno javnost, z uporabo anket, intervjujev, hitrega terenskega zbiranja podatkov in določanja ključnih deležnikov.

1.2 Raziskovalna vprašanja

Preoblikovanje predhodno opredeljene problematike v raziskovalna vprašanja s pomočjo delavnic, poglobljenih intervjujev, javnega glasovanja in pregleda obstoječe literature.

1.3 Zainteresirana skupnost

Identifikacija in navezovanje stikov s posebnimi skupnostmi, organizacijami in deležniki, ki jih problem zadeva in ki bi jih zanimalo sodelovanje pri reševanju tega problema.

2. OBLIKOVANJE

2.1 Protokol zbiranja podatkov

Določitev načinov za zbiranje podatkov, ki odgovarjajo na raziskovalna vprašanja. To vključuje opredelitev eksperimentalnih spremenljivk, tipov podatkov, ki se jih zbira, ter metod in orodij za njihovo zbiranje.

2.2 Orodje za zbiranje podatkov

Priprava orodij (ankete, merilniki, aplikacije ali medicinska orodja za zbiranje zdravstvenih parametrov), ki bodo uporabljena pri zbiranju podatkov.

2.3 Upravljanje

Razprava o vlogah, pravicah in dolžnostih vseh vpletenih ter o pogojih, pod katerimi se lahko podatki v okviru projekta uporabljajo, o tem, kako ovrednotiti pilotno študijo itd.

3. IZVEDBA

3.1 Zbiranje podatkov

Uvedba strategije zbiranja podatkov. Odvisno od vrste eksperimenta lahko faza zbiranja podatkov traja različno dolgo, od nekaj dni do več mesecev.

3.2 Analiza podatkov

Predstavitev zbranih podatkov in začetnih rezultatov analize.

3.3 Ocena vpliva

Ocena učinka, ki ga je pilotna študija dosegla. Ocena učinka mora zajemati različna merila in ravni, npr. vpliv na posameznike, okolje, zdravje, zakonodajo, izobraževanje itd.

4. AKCIJA

4.1 Diseminacija

Posredovanje rezultatov različnim javnostim: akademski skupnosti, javnim institucijam, civilni družbi, in vključitev sodelujočih pri raziskavi kot proaktivnih sodelavcev.

4.2 Akcija

Oblikovanje, načrtovanje in izvajanje ukrepov, ki lahko pripomorejo k prepoznavanju raziskane problematike in morebiti vplivajo na spremembe v prihodnosti.

4.3 Zapuščina

Razmišljati širše od samega projekta in načrtovati trajen učinek. Primeri: predlogi za spremembo zakonodaje ali družbeno-tehnične infrastrukture, ki bi tudi drugim omogočala ponovitev poskusa; s tem v bazo dobimo nove podatke, ki pomagajo pri nadaljnjih raziskavah na isto temo.